Bitillsyningsmän.

Välj design
Skämtbild på sjukt bi

De måste kontaktas ifall bina ska flyttas till annan församling. Likaså ifall man upptäcker något onormalt.
Varroan finns nu i samtliga församlingar.

Bitillsyningsmän i vår kommun

Göran Håkansson 070 575 32 62 Knislinge församling, Gryts församling, Kviinge församling Östra Broby , Emmislöv, Hjärsås, Vånga och Oppmanna församlingar, samt Glimåkra församling.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över länets 1000 bigårdar. Länsstyrelsen utser bitillsyningsmän som arbetar inom länets 62 bitillsynsdistrikt.

Regler för biodling

Du som är biodlare har ett ansvar att förebygga och hindra att smittsamma bisjukdomar kommer in till Sverige eller sprids inom landet.

Anmäl var dina bisamhällena finns

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det står. Du hittar blanketten för detta på Länsstyrelsens hemsida, se länken ovan. I anmälan ska du ange vilken fastighet bisamhället är stadigvarande uppställt på, och om det ska flyttas till en tillfällig uppställningsplats.

Du ska göra den anmälan senast den 31 mars vart tredje år. Om du startar en ny biodling eller tar över en som redan finns gör du anmälan när verksamheten påbörjas. Om länsstyrelsen frågar efter det ska du också lämna uppgifter om tillfälliga uppställningsplatser.

Förvara bikupor på rätt sätt

Tänk på att förvara bikupor som inte längre används så att bin inte kommer åt dem. Detsamma gäller honung, bivax och redskap som det kan finnas honungs- eller vaxrester på.

Anmäl sjukdom så snart som möjligt

Om du misstänker att du har amerikansk yngelröta eller varroakvalster i något av dina bisamhällen ska du genast anmäla detta till tillsynsmannen eller till länsstyrelsen.

Hjälp tillsynsmannen

Du ska hjälpa tillsynsmannen att undersöka och behandla bisamhällen. Det gäller också om du råkar äga ett föremål där vildbin flyttat in. Tillsynsmannen ska ha möjlighet att bekämpa yngelröta eller varroakvalster på din mark och i dina byggnader om det behövs. Detta gäller även om sjukdomarna inte upptäckts på din gård. Det räcker med att yngelröta anmälts eller påvisats tre kilometer bort under innevarande eller föregående kalenderår. För varroakvalster är avståndet sju kilometer.

Använd rena svärmfångstkupor

Du får använda svärmfångstkupor under perioden 15 maj - 31 juli, om du får tillstånd från tillsynsmannen. Kuporna ska vara väl rengjorda och får inte tidigare ha hyst ett bisamhälle med yngelröta. Ägarens namn, adress och telefonnummer ska stå på kupan. Utbyggda vaxkakor får endast användas om de kommer från en bigård som varit fri från smitta de två föregående åren.

Följ reglerna för flyttning och import

För att skydda svenska bisamhällen mot varroa och amerikansk yngelröta gäller vissa restriktioner för hur bin får flyttas inom landet och importeras från andra länder.

Tips


Kontakta din
bitillsyningsman

Skämtbild på sjukt bi
 • Om du misstänker
  något onormalt
 • Om du misstänker
  yngelröta eller
  om du ser
  missbildade bi
 • Om bina ska
  flyttas till
  annan församling
Drottning2016 Årets drottning
2019 grön
2018 röd
2017 gul
2016 vit
2015 blå


Webmaster
Anna-Maritta Hjalmarsson

Bild på ett bi

ingen bild bara utfyllnad
Upp