Välkommen

Välj design
Under sommarhalvåret, dvs från början av maj till mitten av september är föreningsbigården öppen för alla intresserade alla måndagar mellan kl 18 - 21.

Vi tar även emot studiebesök.

Kontakta någon i Styrelsen om du undrar över något. Via mejl:
hjalmarsson.am@gmail.com

Här finns vi (klicka på bilden härunder)
Mer om vår förenings historia

1925 bildades den första biodlareföreningen i Göinge-bygden. Namnet blev Sibbhultsortens biodlareförening

1987 bytte föreningen namn till Göinge Biodlareförening. Föreningen har sitt säte i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne.

2003 Föreningen har fått tillgång till ett område i Glimåkras utkant. Där har en klubbstuga ställts upp, och området har inhägnats med nät och grind med lås.

I den här delen av Skåne är landskapet brutit, dvs här finns stora skogsområden, och här finns odlad mark. Det gör att bisäsongen blir lång och draget börjar tidigt med bl a sälg, maskrosor och höstraps. Runt den 10 juni kommer skogshallonen. Rallarroserna och töstet ger honung under sommaren och har man (o)tur blir det massor med bladhonung. Sist på hösten kan man i kommunens nordligaste hörn få ljunghonung.

Bilden här under visar vårt gamla klubbhus (till vänster) som några duktiga bigubbar fixat till ett pris av 2 kartonger honung. Det fungerar mest som ett förråd, eftersom det sommaren 2007 byggdes ett nytt sommarhus av virke som skänkts av en medlem.

Huset döptes sedan till Biåkra.

Våra klubbhus

2009 sökte föreningen ett miljö-bidrag hos Region Skåne. Vi erhöll en summa pengar vilket räckte till att införskaffa 6 kompletta moderna bihus. Under hela sommaren har arbete gjorts för att göra de här husen i ordning. Samtliga hus blev befolkade i höstas

Sponsorer

Reg Skånes logga och de nya husen

Region Skåne
Sparbanken 1826 ,

 

  logga sparbankenGöinge
  logga sparbankenGöinge

 

Upp

Historik.

Styrelsemedlemmar förr finns på "Styrelse-sidan"

En tillbakablick:

1925 samlades några av biodling intresserade personer i Högsma för att bilda en lokalförening av SBR. Föreningen fick namnet Sibbhultsortens biodlareförening, som så småningom blev Hjärsåsortens biodlareförening och som numera heter Göinge biodlareförening.

Föreningens första styrelse
Bild på föreningens förste ordförande

Förste ordförande

Ordf och korrespondent Axel Nyman, Hylta . Sekreterare blev Albert Jönsson, 25 år, och han förblev föreningens sekreterare ända till sin död 56 år senare (1982)!

Övriga ledamoter : Tage Persson, Björkehill, Sibbhult, Truls Jeppsson, Högsma och Jöns Månsson, Gummarp. Suppleanter blev Emil Nilsson, Söndreäng, Hjärsås och Albert Jönsson, Hittarp.

Vid första mötet efter att föreningen bildats be slöts att göra samköp för att förbilliga inköpen. Man beslöt också uppmana medlemmarna att frångå bruket av halmkupa, som bibostäder, då de är rena pesthärden för spridande av bisjukdomar. En ramkupa t illverkas för utlottning bland medlemmarna sa att dessa själva skulle kunna tillverka liknande.

Vid årsmötet 1927 omtalades att 8 av föreningens medlemmar deltagit i höstutställning i Kristianstad och 5 av dem fått pris för fin honung. 22 medlemmar hade fått 460 kg honung från 97 samhällen. Det diskuterades livligt om inköp av ett bisamhälle från avlägsen ort för att få in lite nytt blod i bigårdarna. På ett nästkommande möte konstaterades att den tillsatta kommitten inte uträttat någonting. På mötet fick föreningen löfte om att få köpa en svärm som härstammade från en drottning inköpt från annan ort. Svärmen skulle lottas ut och vinnaren förband sig att nästa år lämna ifrån sig en svärm från detta samhälle. I protokoll kan man under flera år följa hur dessa svärmar vandrat bland medlemmarna. Så småningom drabbades svärmen av yngelröta.

På årsmötet 1931 erbjuder sig P. Broberg i Hylta att för materialpris tillverka en uppstaplingskupa för utlottning och Albert Jönsson i Svinaberga lovade skänka en svärm. På årsmötet 1935 rapporterades att medlemmarna varit tröga med att lämna in sina rapporter.

På sommarmötet 1939 kunde medlemmarna från länsförbundet erhålla bidrottningar för 3 kr st.

På föreningens årsmöte 1944 började man skönja slutet på kriget och på nästa möte hade 17 medlemmar lämnat in honung för bedömning varav 7 erhållit hederspris för sin honung.

På årsmötet 1946 hade medlemsantalet vuxit till 51 st och honungskörden var erbarmerligt dålig - blott 3,5 kg per samhälle. Sockeråtgången hade varit 3 gånger så stor som skörden.

På nästa möte diskuterades olika birasers fel och förtjänster. Beslöts att styrelsen skulle propagera för övergång till denna ras inom föreningen. Ordföranden meddelade att han hade blanketter för inköp av medel (Zulfa) mot yngelröta.

På vårmötet 1950 tycks intresset för det gula biet svalnat och man beslöt ta hem 10 st mörka drottningar. Som vanligt diskuterades honungspriset och man menade att det var bättre att använda den svårsålda rapshonungen till drivfodring av bina, så att man kanske lättare skulle bli av med den riktiga honungen . Vid årsmötet samma höst rapporterade tillsynsmannen att förgiftning vid besprutning av raps drabbat 5 bigårdar i Hjärsås by med sammanlagt 54 samhällen. Av dessa hade 3 st blivit dödade, 25 st svårt skadade och 20 lindrigt skadade.

Vid sommarmötet den 12 juni meddelade Valter Svensson att hans bi vid rensningsflykten smutsat ned grannens tvätt. Han hade anlitat sin ansvarsförsäkring och grannen hade fått 75 kr i ersättning.

Bild Helmer Svensson

Helmer Svensson

Den 23 juni 1957 hölls ett gemensamt möte hos Knislingeföreningens ordf Helmer Svensson. Mötet var talrikt besökt av medlemmar från båda föreningarna. Mötet började med att värdfolket bjöd på kaffe, varefter värden demonstrerade bildandet av konstsvärmar med tillsättning av drottning. Sedan besågs hans ändamålsenliga bi-paviljong och drottningodling. På årsmötet 1961 diskuterades en sammanslagning av Hjärsåsortens biodlareförening med Knislinge dito. I november 1962 beslöts om en sammanslagning. Eftersom Hjärsåsortens biodlareförening förfogade över ett postgiro kom man överrens om att bibehålla namnet Hjärsåsortens biodlareförbund även i fortsättningen.

Helmer Svensson, Knislinge valdes till ordf, Albert Jönsson, Svinaberga, Broby valdes till sekreterare och kassör. Övriga ledamoter var Nils Tannvik, Emmislöv, Hilding Persson, Knislinge samt Artur Johansson, Hjärsås. Suppleanter Nils Nilsson, Knislingen. Revisorer; Inga Henriksson, Knislinge och Alfo Norén, Sibbhult, suppleant Axel Nyman, Hjärsås.

På föreningens årsmöte 1972 rapporterade en medlem att han fått sina samhällen förgiftade vid besprutning av raps. Ordf berättade att han tillverkat en observationskupa med en ram och glas på båda sidorna. Den var placerad i skolans kryddträdgård i Knislinge, där eleverna under rasterna hade möjlighet att observera hur ett bisamhälle arbetar.

1987 bytte föreningen namn till Göinge Biodlareförening

I vår bokhylla har vi hittat en gammal bi-bok "Svensk Biodling" som Åke Hansson skrivit. Boken är tryckt 1952. I den boken finns bl a ett kapitel som heter Biodlare Berätta. Där finns bilder med text från många biodlare i vår trakt. Bilderna här ovan och under är hämtade från boken

Bild på föreningens förste ordförande

Förste ordförande

Bilden här ovan visar Axel Nyman, sågverksägare, Hjärsås. Född 1886 i Hjärsås församling. Så här står det i boken tryckt år 1952 (citat:) "N. har en bigård om 21 samhällen huvudsakligen nordiska bin. Han använder lågnormalramar, men har under många år använt Zanderramar, som han också funnit ha bra mått. N. har under ett 10-tal år även idkat vandringsbiskötsel med Hökön som mål. Medelskörden honung uppgår till ca 25 kg per samhälle . N. är sedan starten medlem i Hjärsåsortens biodlareförening och har även tillhört styrelsen under alla dessa år, de första 15 åren som ordförande. Om föreningen berättar N., att den bildades 1925 av 3 personer, som alltså voro de första medlemmarna , vilka tidigare tillhört Göingeföreningens verksamhetsområde. Den nya föreningen omfattade församlingarna Hjärsås, Knislinge, Emitslöv, Broby och Glimåkra. Av dessa ha senare Knislinge och Glimåkra brutits ut och bildat egna församlingar. Föreningens möten ha alltid varit talrikt besökta och där har bl a förekommit föredrag och kurser i praktisk biodling."

Zanderramar mått 42cmx22 cm....

Bild upp

Kontakta din
bitillsyningsman

Skämtbild på sjukt bi
 • Om du misstänker
  något onormalt
 • Om du misstänker
  yngelröta eller
  om du ser
  missbildade bi
 • Om bina ska
  flyttas till
  annan församling
Drottning2016 Årets drottning
2023 röd
2022 gul
2021 vit
2020 blå
2019 grön
2018 röd


Webmaster
Anna-Maritta Hjalmarsson
  A k t u e l l t


   

  Stängt 15 juli

i föreningsbigården
mändagen den 15 juli! 

  logga sparbankenGöinge
  logga sparbankenGöinge